POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy działalności gospodarczej Elżbiety Drela prowadzącej działalność pod firmą EliMedia Elżbieta Drela” pod adresem: Jedlnia 24, 26-670 Pionki, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej nr NIP: 7962676916 (dalej: „Elimedia”) oraz działalności gospodarczej Anny Olszewskiej-Adamowicz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Altermedia Anna Olszewska-Adamowicz”, pod adresem: ul. Wrocławska 56B/441-902 Bytom zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej nr NIP: nip: 6262781289 (dalej: „Altermedia”) i dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych oraz innych informacji i materiałów (dalej: „Dane”) udostępnianych przez Ciebie Elimedia i Altermedia w ramach strony internetowej pod adresem: www.dental-iq.pl, (dalej: „Serwis”), której administratorem jest Elimedia wspólnie z Altermedia (dalej łącznie: „Współadministratorzy”). 

Pragniemy zapewnić, że przetwarzamy Twoje Dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zapewniamy jednocześnie, że Współadministratorzy przykładają dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Współadministratorzy dokładają wszelkich starań zarówno od strony prawnej, technicznej jak i organizacyjnej, aby w jak najwyższym stopniu chronić otrzymane Dane. 

Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako „RODO”). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Współadministratorów. Celem Polityki jest poinformowanie Cię o: sposobie zbierania i przetwarzania Danych, które będą pozyskiwane poprzez uzyskanie do nich dostępu i korzysta- 

nie z Serwisu przez Ciebie, celach przetwarzania Danych, Twoich prawach i sposobach ich wykonywania oraz pomocy Współadministratorów w ich wykonywaniu przez Ciebie, polityce „c ”. 

 1. Administrator Danych 

Administratorem Twoich Danych udostępnianych przez Ciebie w Serwisie jest Elżbieta Drela prowadząca działalność pod firmą EliMedia Elżbieta Drela” pod adresem: Jedlnia 24, 26-670 Pionki, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP: 7962676916 oraz Anna Olszewska-Adamowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Altermedia Anna Olszewska-Adamowicz”, pod adresem: ul. Wrocławska 56B/441-902 Bytom, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP: nip: 6262781289

 1. Słowniczek 

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w słowniczku poniżej: 

Serwis strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.dental-iq.pl, której 

administratorem jest Elimedia i Altermedia 

Użytkownik osoba fizyczna, która przegląda treści Serwisu, w tym korzysta z jego funkcjonalności np. poprzez wysyłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt w Serwisie, w wyniku czego udostępnia w Serwisie swoje Dane 

Dane oznacza dane udostępnione Współadministratorom, w tym w Serwisie przez 

Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, numer IP 

Dane dzieci oznaczają dane osobowe osób poniżej 16. roku życia 

Osoba oznacza osobę fizyczną, której Dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z 

kontekstu 

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie Danych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość) 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych, które polega na wykorzystaniu Danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się 

Eksport Danych oznacza przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

 1. Cele i podstawa przetwarzania Danych 

3.1 Współadministratorzy przetwarzają Twoje Dane, o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO): 

3.1.1 w celu analizy przez Współadministratorów sposobów korzystania z Serwisu przez Ciebie, 3.1.2 w celu zapewnienia Ci przez Współadministratorów dostosowanych informacji i materiałów promo- 

cyjnych, 3.1.3 w celu oceny przez Współadministratorów efektywności Serwisu, 3.1.4 w celu otrzymywania przez Ciebie newslettera lub informacji handlowych, 3.1.5 w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobil- 

nych, 3.1.6 w celu organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; 3.2 Współadministratorzy przetwarzają Twoje Dane w celu wykonania umowy, której jesteś stroną jest lub do 

podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 3.3 Współadministratorzy przetwarzają Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa praw- 

na z art. 6 ust. 1 lit. f RODO): 3.3.1 w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji produktów Współadministratorów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkownikach Serwi- su); 3.3.2 w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wyka- 

zania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 3.3.3 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 3.3.4 w celu badania Twojej satysfakcji oraz poziomu zadowolenia z Serwisu, a także określenia jakości 

Serwisu; 

3.3.5 w celu oferowania przez Współadministratorów produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpo- 

średni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich preferencji; 3.3.6 w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących 

z Współadministratorami (partnerów Współadministratorów), np. w formie kuponów rabatowych. 3.4 Podanie Danych określonych powyżej ma charakter dobrowolny. 3.5 W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych, ale cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Współadministratorów, w tym ramach Serwisu 

4.1 O ile zdecydujesz się na korzystanie z Serwisu, sam określasz zakres przetwarzanych Danych. 4.2 Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzane przez Współadministratorów będą następujące Dane: 

Dane w postaci Twojego nr IP, a w przypadku gdy zdecydujesz się skontaktować z Współadministra- torami poprzez przesłanie wiadomości za pomocą zakładek Kontakt i Zamów dostępnych w Serwisie, Współadministratorzy mogą również przetwarzać podane przez Ciebie w tej wiadomości dane, takie jak Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania i numer IP informacje o częstotliwości Twoich wizyt w Serwisie, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie uprzed- 

niej zgody oraz dane techniczne. 4.3 Jeśli osoba nie ukończyła 16 roku życia, powinna zapoznać się z niniejszym tekstem Polityki prywatności wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Jeśli dowiemy się, że osoba nie ukończyła 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym odbiorcy bez zgody jego rodzica lub opie- kuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe. 4.4 Informujemy Cię, że będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane dotyczące nu- meru (również IP) i modelu urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Internetu łącząc się z Serwisem oraz czasu korzystania z Serwisu, jak też dane eksploatacyjne dotyczące Twoich działań w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycz- nych. 

 1. Korzystanie z Serwisu 

5.1 W celu skorzystania z Serwisu należy wejść na stronę internetową www.dental-iq.pl. 5.2 W każdym momencie będziesz mógł zdecydować o włączeniu dodatkowych funkcji Serwisu, takich jak: otrzy- 

mywanie za jego pośrednictwem newslettera lub informacji handlowych. 5.3 W przypadku Twojej rezygnacji z korzystania z Serwisu, Twoje Dane nie będą przechowywane przez Współ- administratorów, z tym że Współadministratorzy zastrzegają sobie możliwość zachowania minimalnej liczby Danych na wypadek konieczności wykazania przez Współadministratorów okoliczności, iż Twoje Dane zosta- ły usunięte (wraz ze wskazaniem daty ich usunięcia), a także w celach archiwalnych (dowodowych) zabez- pieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

5.4 W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych za pomocą opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w otrzymanej wiadomości e-mail lub poinformować nas o tej decyzji, korzystając z informacji kontaktowych podanych w części „Kontakt”. W swoim wniosku należy stwierdzić chęć rezygnacji z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych. 5.5 Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, 

aby zastosować się do Twojego wniosku tak szybko, jak będzie to możliwe. 

 1. Czas przechowywania Danych 

Twoje Dane będą przetwarzane w ciągu 6 lat od ostatniej Twojej aktywności w ramach Serwisu, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przetwarzaniem Twoich Danych. 

 1. Twoje prawa 

7.1 Masz prawo zwrócić się do Współadministratorów celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych. Współadministratorzy w jasny sposób informują o Danych, które groma- dzą, w jaki sposób je wykorzystują, jakim celom mają służyć i komu je przekazują, jaką zapewniają ochronę tych Danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielają informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań i uwag. 7.2 Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

prawo dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich Danych; prawo do usunięcia Danych, ograniczenia przetwarzania Danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych; prawo do przenoszenia Danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 1. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych (sprzeciw) 

8.1 Możesz w każdym czasie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych bez podawa- nia przyczyny. W tym celu należy się skontaktować z Współadministratorami poprzez e-mail. Twoje Dane zo- staną zablokowane na dalszy użytek w Serwisie. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody przez Ciebie nie ma wpływu na legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez Współadministratorów na pod- stawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie. 8.2 Współadministratorzy zaprzestaną przetwarzania Twoich Danych niezwłocznie, w tym Danych w celach na jakie uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że Współadministratorzy będą w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich Danych istnieją dla Współadministratorów ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje Dane są Współadministratorom niezbędne do ewentual- nego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. 8.3 Korzystanie przez Ciebie z całości lub części Serwisu może być ograniczone lub niemożliwe po wycofaniu 

przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych. 

 1. Skarga na przetwarzanie Danych 

Przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi na działania Współadministratorów w zakresie przetwarzania Twoich Danych do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Odbiorcy Danych 

10.1 Twoje Dane mogą zostać ujawnione Podmiotom Przetwarzającym będącymi partnerami handlowymi Współ- 

administratorów. 10.2 Do Twoich Danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (jako Podmioty przetwarzające), np. firmy 

księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe. 10.3 Twoje Dane mogą być przekazywane przez Współadministratorów do państwa trzeciego po uprzednim poin- formowaniu Cię przez Współadministratorów i spełnieniu warunków określonych w art. 44 RODO i wyraże- niem przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych). 

 1. Polityka „Cookies” 

11.1 Współadministratorzy zbierają w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu groma- 

dzenia Danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu. 11.2 Plik Cookies (tzw. „ciasteczka”) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logo- waniu. Współadministratorzy wykorzystują pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu Użytkowni- ka do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. 

11.3 Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego usługi dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działa- nia jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu. Stosujemy odpowied- nie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieauto- ryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszko- dzeniem tych Danych. 11.4 Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony in- ternetowej, to one umożliwiają mu powrót do formularza bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z po- nowną koniecznością jego uzupełniania. 11.5 Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skaso- 

wać gromadzenie plików Cookies. 11.6 Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych w Serwisie. 11.7 Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę inter- netową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. 11.8 Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przy- kładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla Fire- Fox, Google Chrome, Opera. 

 1. Pytania i kontakt 

12.1 W celu skorzystania z uprawnień i/lub otrzymania wszelkich właściwych informacji należy skontaktować się z Elimedia i/lub Altermedia. Użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji identyfikacyjnych; jest to wy- magane, aby zweryfikować, czy żądanie zostało wysłane przez Ciebie. Współadministratorzy w ciągu miesią- ca od odebrania żądania Użytkownika udzielą na nie odpowiedzi. 12.2 W przypadku żądania przez Ciebie zaktualizowania Danych albo ich usunięcia z bazy danych, albo w przy- padku jakikolwiek pytań na temat niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się ze Współadmini- stratorami poprzez adresy e-mail biuro@elimedia.pl i biuro@altermedia.com.pl. 

 1. Zmiany w Polityce 

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony Danych oraz rozwój Serwisu mogą wpły- nąć na zmiany w Polityce. O wszelkich zmianach Polityki Współadministratorzy poinformują bezzwłocznie Użytkow- ników za pośrednictwem Serwisu.